Wednesday, August 10, 2011

<@Who Am I...?>


Assalamualaikum...

Hello my dear, c u again...
mmmm...suddenly i stop and think...who am i actually?
Am i going 2 be a teacher? Really?
Hmmm.....

Sesuatu perancangan pengajaran (RPM) yg berjaya perlu memenuhi beberapa kriteria. Antaranya, RPM tersebut hendaklah sesuia dan sejajar dgn ciri-ciri keupayaan pelajar. Isi kandungan pelajaran, kaedah pengajara-pembelajaran, bahan sumber pembelajaran dan media yang digunakan hendaklah selaras dengan minat, keupayaan intelek, kecenderungan, dan kebolehan pelajar.
Model ASSURE membantu guru menyediakan RPM bagi setiap mata pengajaran.

Langkah-langkah dalam model ASSURE:

A - Analyse learners (Analisis pelajar)
S - State objectives (Nyatakan objektif/hasil pembelajaran)
S - Select methods, media and materials (Pilih kaedah, media, dan bahan sumber)
U - Utilize and materials (Gunakan media dan bahan sumber)
R - Require learner participation (Libatkan pelajar dalam pembelajaran)
E - Evaluate and revise (Nilai dan semak semula)

Rujukan:
Noriati A. Rashid, et all.(2009).Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Selangor.Oxford Fajar Sdn. Bhd.